यस योजना अन्तर्गत , जहाजहरूले खर्च हुन सक्छ भनेर घाटा र हर्जाना, अन्य यातायात मोड माध्यम ले आफ्नो सम्बन्धित गन्तव्य यी माल परिवहन गर्दा दुःख हुन सक्छ भनेर यस्तो जहाज र घाटा र हर्जाना तैनात माल लागि ढाकेका छन् ।