 यस बीमा अन्तर्गत , निम्न योजनाहरु समावेश छन् :
 ठेकेदार कुल जोखिम बीमा
 मशीनरी कुल जोखिम बीमा
 Boiler बीमा