मुद्दती निक्षेप लगानी सम्बन्धी सुचना
यस कम्पनीमा रहेको लगानी योग्य रकम, ‘क’ वर्ग का वाणिज्य वैंकमा १ वर्षको लागि लगानी गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र वैंकबाट अनुमती प्राप्त वाणिज्य वैंकहरुबाट आफुले लिन चाहेको रकम तथा उक्त रकमका लागि प्रस्ताव गरिएको व्याजदर समेत उल्लेख गरी गोप्य शिलबन्दी कोटेशन यस कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा बुझाउन आह्वान गरिएको छ ।
प्रथम पटक प्रकाशित मिती ः– ०१-१०-२०७१
कोटेशन बुझाउने अन्तिम मिती ः– ०३-११-२०७१
न्युनतम व्याजदर ः– ६.५%
न्युनतम रकम ः– २० करोड